تغییر نسخه های اپلیکیشن عرضه اولیه نمودار

تغییر نسخه های اپلیکیشن عرضه اولیه نمودار

نسخه 3.0.0 این نسخه، چهارمین انتشار رسمی اپلیکیشن عرضه اولیه نمودار با هدف افزوده شدن انواع نمودار ها و بخش رتبه بندی عرضه اولیه ها در اسفند 1399 است.اضافه شدن اطلاعات نموداریی زمانی، تجمیعی و خلاصه به بخش آماراضافه شدن ترین ها به بخش آماراضافه شدن رتبه بندی عرضه اولیه ها به بخش آماراضافه شدن لاگین از طریق گوگل نسخه 2.1.0 این نسخه، سومین انتشار رسمی اپلیکیشن عرضه اولیه نمودار...