تعداد عرضه های اولیه و میزان مشارکت در سال 1399 چقدر بود؟

تعداد عرضه های اولیه و میزان مشارکت در سال 1399 چقدر بود؟

در سال 1399 در مجموع 26 عرضه اولیه انجام شد که سهم بورس 10 عرضه و فرابورس 16 می باشد. این در حالی است که در سال 1398 در مجموع 23 عرضه اولیه صورت پذیرفته بود. همچنین در این سال میزان مشارکت تا شهریور ماه به شکل افزایشی بود ولی بعد از آن با نزولی شدن بازار، تعداد عرضه ها و میزان مشارکت در آنها کاهش یافت. برای مشاهده اطلاعات...
مدیر نمودار